რუსებმა საკუთარი გამანადგურებელი თვითმფრინავი სუ-34 ჩამოაგდეს – უკრაინული მედია

MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 24, 2019: A Sukhoi Su-34 fighter-bomber/strike aircraft in flight during preparations for the MAKS-2019 International Aviation and Space Salon in the town of Zhukovsky, Moscow Region. Marina Lystseva/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâùèê Ñó-34 âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê îòêðûòèþ Ìåæäóíàðîäíîãî àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîãî ñàëîíà ÌÀÊÑ-2019 â Æóêîâñêîì. Ìàðèíà Ëûñöåâà/ÒÀÑÑ

ორშაბათს, 18 ივლისს, რუსმა დამპყრობლებმა უკრაინაში საკუთარი სუ-34 გამანადგურებელი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს.

რუსული გამანადგურებელი ოკუპირებული ალჩევსკში, ლუგანსკის რეგიონში ჩამოაგდეს.

„საერთაშორისო სადაზვერვო საზოგადოების InformNapalm-ის ვიდეოს დასაწყისში ოპერატორი ამბობს, რომ ჩამოაგდეს უკრაინული თვითმფრინავი, მაგრამ ვიდეოში კარგად ჩანს წარწერა „რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალები“, – წერს უკრაინული მედია.

ოდესის რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის სპიკერი სერგეი ბრაჩუკი წერს, რომ ალჩევსკში რუსული საჰაერო თავდაცვის ძალებმა რუსული გამანადგურებელი ჩამოაგდეს.

წინა სტატიაშიევროკავშირი უკრაინას 500 მლნ ევროს გამოუყოფს
შემდეგი სტატიაადამიანები, ვისაც გულწრფელად გვინდა ევროპასთან საქართველოს მომავლის დაკავშირება, ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მოვიქცევით, ეს კონკრეტულად რაში გამოიხატება, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ – უსუფაშვილი