დიმიტრი ქუმსიშვილი: „საქსტატის“ მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწორი გზით ვითარდება

timer.ge თაიმერი
: timer.ge თაიმერი დეკემბერი 4, 2015 14:52

დიმიტრი ქუმსიშვილი: „საქსტატის“ მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწორი გზით ვითარდება

მნიშვნელოვანი

  • დიმიტრი ქუმსიშვილი: „საქსტატის“ მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწორი გზით ვითარდება

სხვა სტატიები

9C7A8483საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე დადებით ტენდენციებზე ისაუბრა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა 4 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. დიმიტრი ქუმსიშვილმა მედიის წარმომადგენლებს 2015 წლის მე-3 კვარტლის შედეგები გააცნო, რომლის მიხედვით ბიზნეს-სექტორში მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა.
„2015 წლის III კვარტალშიბიზნეს-სექტორისბრუნვა, წინაწლისანალოგიურპერიოდთანშედარებით 15.0%-ით (1,8 მლრდლარით) არისგაზრდილიდა 13.9 მლრდლარსაჭარბებს. ხოლო 2015 წლის 9 თვეშიბიზნესსექტორისბრუნვა, წინაწლისანალოგიურპერიოდთანშედარებით 13.9%-ით (4,6 მლრდლარით) არისგაზრდილიდა 37.8 მლრდლარსაჭარბებს. ასევეაღსანიშნავია, რომსაწარმოთამიერგამოშვებულიპროდუქციისღირებულება 10.6%-ითანუ 677.7 მლნლარითაღემატება 2014 წლის III კვარტლისმაჩვენებელსდა 7,1 მლრდლარსაჭარბებს“ – განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განსაკუთრებითგაუსვა ხაზი ამპერიოდშიდასაქმებულთარაოდენობისზრდის მაჩვენებლებს, რაც, მისი განცხადებით, მნიშვნელოვანიამოსახლეობისშემოსავლების ზრდისა დაოჯახებისკეთილდღეობისუზრუნველყოფისთვის.
„2015 წლისმე-3 მონაცემებით, ბიზნესსექტორში 48,4 ათასიადამიანითმეტიდასაქმდა (9.3% ზრდა) ვიდრეესიყოგასულიწლისიმავეპერიოდში.სულდასაქმებულთარაოდენობამშეადგინა568,6 ათასიადამიანი. აქედან, 2015 წლისმე-3 კვარტალში, 2011 წლისმე-3 კვარტალთანშედარებით, ბიზნეს-სექტორშიდასაქმებულთარაოდენობაგაზრდილია 208 569 კაცით (57.9%-ით)“ – აღნიშნა მინისტრმა.
დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ასევე აღსანიშნავიაამ პერიოდში ხელფასების მატებაც. მისი თქმით, ბიზნეს-სექტორშისაშუალოთვიურმახელფასმა 2015 წლის III კვარტალში 961,1 ლარიშეადგინა,რაც 12,8% (109.4 ლარით) აღემატება 2015 წლის I კვარტლის, ხოლო 8,3% (73.5 ლარით) აღემატება გასულიწლისანალოგიურმონაცემს.
„აღნიშნულიმაჩვენებლებიკიდევერთხელადასტურებს, რომსაქართველოსეკონომიკასწორიგზითვითარდებადამთავრობაყველაფერსაკეთებსროგორცეკონომიკისგანვითარებისთვის, ასევედასაქმებისხელშეწყობისთვის“ – განაცხადა მინისტრმა.
პრესკონფერენციაზე დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია იმ მიმართულებებზე, სადაც მნიშვნელოვანი ზრდა არის მიღწეული. ეს მიმართულებებია:
დასაქმება
2015 წლისმე-3 მონაცემებით, ბიზნესსექტორში 48,4 ათასიადამიანითმეტიდასაქმდა (9.3% ზრდა),ვიდრეესიყოგასულიწლისიმავეპერიოდში. სულდასაქმებულთარაოდენობამ 568,6 ათასიპირიშეადგინა. აქედან:
• მსხვილსაწარმოებშიდასაქმდა 11 142-ით (3,4%-ით) მეტიადამიანი. დასაქმებულთარაოდენობამ 342 563 ადამიანი შეადგინა
• საშუალოსაწარმოებშიდასაქმდა 9 506-ით (11,3%-ით) მეტიადამიანი. დასაქმებულთარაოდენობამ 93 815 ადამიანი შეადგინა
• მცირესაწარმოებშიდასაქმდა 27 768-ით (26,6%-ით) მეტიადამიანი. დასაქმებულთარაოდენობამ 132 255 ადამიანი შეადგინა
დასაქმებულთარაოდენობისმხრივმთლიანდასაქმებულებშილიდერობსვაჭრობა (24.9%), რომელსაცმოყვებამრეწველობა (19.3%), მშენებლობა (10.7%),ტრანსპორტიდაკავშირგაბმულობა (10.3%),ჯანმრთელობისდაცვა (10.3%).
2015 წლისმე-3 კვარტალში, 2011 წლისმე-3 კვარტალთანშედარებით, ბიზნეს-სექტორშიდასაქმებულთარაოდენობაგაზრდილია 208 569 კაცით (57.9%-ით).
საშუალოთვიურიხელფასი
ბიზნესსექტორშისაშუალოთვიურმახელფასმა 2015 წლის III კვარტალში 961,1 ლარიშეადგინა,რაც 12,8% (109.4 ლარით) აღემატება 2015 წლის I კვარტალის, ხოლო 8,3% (73.5 ლარით) გასულიწლისანალოგიურმონაცემს.
საწარმოთაზომისმიხედვითსაშუალოთვიურიხელფასიშემდეგნაირია:
• მსხვილიბიზნესი – 1,136.9 ლარი;
• საშუალობიზნესი – 818.4 ლარი;
• მცირებიზნესი – 545.7 ლარი;
ბრუნვა
2015 წლის III კვარტალში,ბიზნესსექტორისბრუნვა, წინაწლისანალოგიურპერიოდთანშედარებით 15.0%-ით (1,8 მლრდლარით) არისგაზრდილიდა 13.9 მლრდლარსაჭარბებს.
ბრუნვასაწარმოთაზომისმიხედვით (2014 წლის III კვარტალთანშედარებით):
• მსხვილისაწარმოებისბრუნვაგაზრდილია 13.7%-ით (1,361.2 მლნლარით) დაშეადგენს 11,304.0 მლნ. ლარს.
• საშუალოსაწარმოებისბრუნვაგაზრდილია 5.8%-ით (66.0 მლნლარით) დაშეადგენს 1,212.1 მლნ. ლარს.
• მცირესაწარმოებისბრუნვაგაზრდილია 38.6%-ით (380.7 მლნლარით) დაშეადგენს 1,366.9 მლნ. ლარს.
2015 წლის III კვარტალშიბიზნესსექტორისბრუნვაგაზრდილიაეკონომიკურისაქმიანობისთითქმისყველადარგში. მაღალი,ორნიშნაზრდა (80.7%) დაფიქსირდასამთომოპოვებითმრეწველობაში.
ასევეორნიშნაზრდადაფიქსირდათითქმისყველასაქმიანობისსახეობაში. ესენია:
• სასტუმროებიდარესტორნები (30.6%)
• მშენებლობა (23.5%)
• განათლება (20.2%)
• ელექტროენერგიის, აირის,წყლისწარმოებადაგანაწილება (19.8%)
• ოპერაციებიუძრავიქონებით (18.8%)
• ტრანსპორტიდაკავშირგაბმულობა (11.6%)
• ვაჭრობა (9.4%)
• სოფლისმეურნეობა (9.3%)
• დამამუშავებელიმრეწველობა (0.5%) დასხვა.
2015 წლის 9 თვეშიბიზნესსექტორისბრუნვა, წინაწლისანალოგიურპერიოდთანშედარებით 13.9%-ით (4,6 მლრდლარით) არისგაზრდილიდა 37.8 მლრდლარსაჭარბებს.
გამოშვებულიპროდუქცია
საწარმოთამიერგამოშვებულმაპროდუქციისღირებულება 10.6%-ით (677.7 მლნლარით) აღემატება 2014 წლის III კვარტლისმაჩვენებელსდა 7,1 მლრდლარსაჭარბებს
გამოშვებასაწარმოთაზომისმიხედვით (2014 წლის III კვარტალთანშედარებით):
• მსხვილისაწარმოებისგამოშვებაგაიზარდა 11.2%-ით (574.0 მლნლარით) და 5,697.4 მლნ. ლარიშეადგინა
• მცირესაწარმოებისგამოშვებაგაიზარდა 32.0%-ით (171.8 მლნლარით) და 709.0 მლნ. ლარიშეადგინა
2015 წლის III კვარტალშიბიზნესსექტორისგამოშვებაგაზრდილიაეკონომიკურისაქმიანობისთითქმისყველადარგში. აღნიშნულპერიოდში, მაღალიორნიშნაზრდა (91.7%) დაფიქსირდასამთომოპოვებითმრეწველობაში.

ასევეორნიშნაზრდებიდაფიქსირდათითქმისყველასაქმიანობისსახეობაში:
• სასტუმროებიდარესტორნები (32.2%)
• ვაჭრობა (23.1%)
• განათლება (21.2%)
• მშენებლობა (16.7%)
• ელექტროენერგიის, აირის,წყლისწარმოებადაგანაწილება (16.3%)
• ტრანსპორტიდაკავშირგაბმულობა (12.9%)
• სოფლისმეურნეობა (10.2%)
• ოპერაციებიუძრავიქონებით (10.0%) დასხვა.

2015 წლის 9 თვეშიბიზნესსექტორისგამოშვება, წინაწლისანალოგიურპერიოდთანშედარებით, 14.9%-ით (2.6 მლრდლარით) აღემატება 2014 წლის III კვარტლისმაჩვენებელსდა 19,7 მლრდლარსაჭარბებს.

timer.ge თაიმერი
: timer.ge თაიმერი დეკემბერი 4, 2015 14:52

გამოკითხვა

ამჟამად არცერთი გამოკითხვა არ მიმდინარეობს.

Google სტატისტიკა


3,813
ვიზიტორი
დღეში
Powered By Google Analytics