4 დეკემბრიდან სააგენტო „აწარმოე საქართველოსთვის“ სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღებას იწყებს

region
ავტ.: region დეკემბერი 3, 2020 17:04

4 დეკემბრიდან სააგენტო „აწარმოე საქართველოსთვის“ სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღებას იწყებს

ახალი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ვითარებიდან გამომდინარე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ 4-დან 14 დეკემბრის ჩათვლით, პროგრამის „თანადაფინანსების მექანიზმი სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობისათვის“ ფარგლებში განაცხადების მიღებას აცხადებს.

პროგრამის მიზანია, სარესტორნო ინდუსტრიის სფეროში მოქმედი იმ მეწარმე სუბიექტების მიერ კომერციულ ბაკში/ლიზინგის გამცემთან აღებული სესხების/შეთანხმებული სალიზინგო პროექტების სუბსიდირება, რომელთაც შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, შეეზღუდათ ოპერირების შესაძლებლობა და შეუმცირდათ შემოსავალი.

სააგენტოს ცნობით, აღნიშნული მექანიზმის ფარგლებში, სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს, 2020 წლის პირველი დეკემბრის მდგომარეობით, მეწარმე სუბიექტის სესხის/ლიზინგის საგნის ძირის ნაშთზე მომდევნო ექვსი თვის მანძილზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის 80 პროცენტის ოდენობით ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო 70 პროცენტის ოდენობით უცხოურ ვალუტაში თანადაფინანსებას, რომელიც დაითვლება ამ სესხზე პირველი დეკემბრის მდგომარეობით არსებული საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით.

თანადაფინანსების თანხის გამოყენება შესაძლებელია როგორც აღნიშნული სესხის/ლიზინგის საგნის 2020 წლის პირველ დეკემბრამდე წარმოშობილი ვალდებულებების, ასევე 2020 წლის პირველი დეკემბრის შემდგომ გადასახდელი ვალდებულების (სესხის/სალიზინგო პროექტის ძირი და დარიცხული საპროცენტო სარგებელი) დასაფარად.

„კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ მეწარმე სუბიექტზე სესხი/ლიზინგის საგანი გაცემული უნდა იყოს 2020 წლის პირველ მარტამდე პერიოდში;

კომერციულ ბანკში არსებული მეწარმე სუბიექტის სესხზე, მიზნობრიობის დამდგენი დოკუმენტის შესაბამისად, უნდა ირკვევეოდეს, რომ სესხის სრული ოდენობის არანაკლებ 80 პროცენტისა გაცემულია რესტორნისთვის საჭირო ძირითადი საშუალების შეძენის მიზნობრიობით;

ლიზინგის გამცემის მიერ მეწარმე სუბიექტზე ლიზინგით გაცემულ მოძრავი ნივთზე, მეწარმე სუბიექტის ბიზნეს გეგმის შესაბამისად უნდა ირკვეოდეს, რომ რესტორნისთვის საჭირო ძირითადი საშუალებას პირი იყენებს საკვებისა ან/და სასმელის წარმოებისთვის, საქონლის მიწოდებისთვის/მომსახურების გაწევისთვის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისთვის და რომლის სასარგებლო გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია;

ამ პროგრამის მიზნებისათვის, პროგრამაში ჩართვის მსურველი, მიმართვის წარდგენის მომენტისათვის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, უნდა იყოს რეგისტრირებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი (გარდა სახელმწიფოს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და მუნიციპალიტეტის, აგრეთვე სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისა), რომელიც საქმიანობას ახორციელებს სარესტორნო ინდუსტრიის ფარგლებში და კომერციულ ბანკთან/ლიზინგის გამცემთან გაფორმებული აქვს სესხის/ლიზინგის ხელშეკრულება და საბანკო მიმართვის/სალიზინგო მიმართვის წარდგენის მომენტისათვის არ გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანება ან/და არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში“, – ნათქვამია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

region
ავტ.: region დეკემბერი 3, 2020 17:04